Design og Klima

Hvad har design egentlig med klima at gøre? For mange er design forbundet med fortællinger om livsstil eller med den gode smag eller med elegante æstetiske og funktionelle løsninger. Men design kan handle om langt mere end det. Når der skabes designprodukter, indgår produkterne i et livscyklus-forløb, der implicerer alt fra råstofudvinding til produktion, distribution – og sidst, men ikke mindst, hvordan man kommer af med produkterne igen, når de bliver til affald. I hele dette komplicerede kredsløb bruges der energi. Brug af energi er ofte forbundet med udledning af CO2. Da hovedparten af vores energi stadig produceres af traditionelle kraftværker og ikke af den næsten CO2-frie vindenergi, så har det en betydning for klimaet. Når råstoffer og produkter skal transporteres rundt på kloden, så er der igen tale om et udslip af CO2 som følge af den benzin, der bliver brændt af. Når vi brænder affald, udledes der også CO2. Men det er muligt at skabe designprodukter, der er biologisk nedbrydelige eller design, hvor materialer og bestanddele kan genbruges. Denne bæredygtige måde at tænke design på vil betyde, at vi kommer til udlede langt mindre CO2.

Vindmøllen

NEG Micon vindmøller. Foto: NEG Micon

NEG Micon vindmøller. Foto: NEG Micon

Vindmøllen er godt eksempel på både et stykke ingeniørkunst og et stykke design og et alternativt energikraftværk, der spiller en afgørende betydning i CO2-reduktionen både i Danmark og på verdensplan. Danmark er førende indenfor udvikling og design af vindenergi. Siden 1970’erne er der langsomt blevet udviklet en stor, verdensomspændende, professionel dansk vindmølleindustri. Vindmøllen er et godt eksempel på et stykke bæredygtigt design og ingeniørkunst. Brugen af vindmølleenergi kommer utvivlsomt til at spille en stor rolle i forbindelse med Klimatopmødets fokus på CO2-kvoteordninger – med vindmøllen er det muligt at opnå en kraftig reduktion af udledning af CO2 på verdensplan.

Men en vindmølle er ikke blot et nyttigt redskab til at nedbringe udslippet af CO2 fra de traditionelle energikraftværker, den er også et stykke design, der skal være tilpasset landskabet (se mere om vindmøller i casen om vind).

En elbil

Et andet eksempel på miljødesign, der vil have stor betydning for CO2-udslippet, er udviklingen af elbiler. Der er forhandlinger i gang om, at Danmark kan blive foregangsland indenfor udnyttelse af el-energi i transportsektoren på samme måde, som Danmark med sin vindmølleindustri har været foregangsland indenfor vindenergi. En elbil udnytter sin energi dobbelt så godt som en benzindrevet bil – og hvis energien tilmed er vedvarende, er der tale om en dobbelt miljøgevinst. Disse elbiler skal designes, og der skal designes tankstationer til opladning af batterier.

En elbiler er af mærket Citroen Saxo - udefra er den største forskel, at der mangler et udstødningsrør! Foto: Helge Røjle, DR.

En elbiler er af mærket Citroen Saxo - udefra er den største forskel, at der mangler et udstødningsrør! Foto: Helge Røjle, DR.

Hvis elbilerne erstatter de almindelige biler, vil det betyde en stor miljøgevinst i form af et reduceret CO2-udslip. Transportsektoren er ansvarlig for 24 pct. af det danske CO2-udslip. Stigningen i transport- og energiforbruget i Europa gør sektoren til den værste synder, når vi taler om udledning af drivhusgasser. Men der er stadig problemer med udvikling af disse elbiler, idet de kun kan køre ca. 100 km på et opladt batteri. Det betyder at el-tankstationer skal besøges temmelig ofte. Men det er formentligt et problem, der med tiden kan løses.

En cykel

Et tredje eksempel på et rigtigt godt stykke miljødesign, der forhindrer udslip af unødigt CO2, er den gode gamle cykel – et fuldstændigt CO2-frit transportmiddel, der tilmed giver god motion. Det er klart, at cyklen har sine begrænsninger, hvis man skal køre rigtigt langt. Ud over at designe cykler til forskellige formål er det også en vigtig dimension, at by og land er egnet til at cykle i, dvs. har gode cykelstier. At opbygge en god cykelkultur handler altså ikke bare om den enkelte borgers gode vilje, men også om trafik- og byplanlægning – hvor der skal gøres plads til cykler.

Siden ca. 1890 har cykeltrafikken haft enorm betydning for bevægelsesfriheden for den brede befolkning. Frem til slutningen af 1950’erne udgjorde cyklen sammen med den offentlige transport den vigtigste mulighed for, at almindelige mennesker kunne komme omkring. I dag er cyklen især vigtig i de største byer, og i København udgør cykeltrafikken f.eks. 30% af den samlede trafik i centrum. De store mængder af cyklister, der kører rundt i Københavns gader bliver ofte opfattet som noget specielt københavnsk af turister og udlændinge.

Ansvar og løsninger på klimakrisen

Politikerne har et meget stort overordnet ansvar. De bør se de store udfordringer i øjnene og skabe rammerne for gennemgribende forandringer i de industrialiserede samfunds energiforsyning, ressourceforbrug, landbrugsproduktion samt industrielle produktion af varer og produkter. Endvidere skal der tages et ansvar for de klimaproblemer, som nu manifesterer sig i udviklingslandene med meget alvorlige konsekvenser som følge. Men det er også vigtigt at pointere, at økonomi og bæredygtighed kan stille modstridende krav (se afsnit om økonomi).

Alle borgere har naturligvis også et ansvar i forhold til deres daglige forbrug af ressourcer i både privatsfæren, det offentlige rum og arbejdssfæren. Vi må alle spørge os selv, hvordan vi hver især kan bidrage til at forbedre miljø og klima.

Det er i sagens natur en kompleks proces at omstille sig fra et produktionsapparat til et andet. Der er tale om et paradigmeskift. For at det kan lade sig gøre fuldt ud kræver det, at vi i vores miljøpolitik og design og produktionsapparater tænker i bæredygtige principper. Udviklingen er sat i gang, men den bæredygtige tænkning og metode mangler stadig at blive implementeret i et tilstrækkeligt stort format, for at klimaproblemerne ikke ender i en regulær katastrofe.

Der tales og forskes meget om klima, men det helt centrale er, at det er  menneskets handleevne, der sættes i centrum – at der ikke bare tales om klodens sande tilstand, men at der også kommer løsninger på bordet.

Relaterede sider:
  1. Miljø og Klima dimension Bæredygtige designløsninger skal tilgodese naturlige kredsløb og forhindre drivhusgasser i...
  2. Hvorfor er det vigtigt at tænke på klima? Mangel på drikkevand, orkaner, vandstigninger og forstyrrelser af økosystemer. Klimaforandringer...
  3. Bæredygtigt design Hvad er bæredygtigt design? Bæredygtighed tænkning udfordrer i disse år...
  4. Multifunktionelt design Multifunktionelt design  Multifunktionalitet betyder  at tøjet, møbler og genstande kan...
  5. Miljøbevidsthed og design  70´ernes begyndende miljøbevidsthed Igangsatte genbrugstanken, sammen med ’tilbage til naturen’...