Miljø og Klima dimension

Plastikaffald, foto: www.kk.dk

Plastikaffald. Foto: www.kk.dk

Bæredygtige designløsninger skal tilgodese naturlige kredsløb og forhindre drivhusgasser i at ødelægge jordens atmosfære. Bæredygtige løsninger vil fremme verdens biodiversitet i stedet for at ødelægge den – og det et komplekst samspil med menneskets behov og brug af ressourcer. Mennesket er i sig selv et biologisk væsen, der lever og ånder på samme måde som dyr og planter. Naturen er indeholder et utal af ressourcer der kan giver os føde og materialer som designere og andre kan skabe ting og produkter af.  Naturen skaber fundamentet for vores eksistens – driver vi rovdrift på den, så ødelægger vi grundlaget for menneskets overlevelse.

ewaste, foto: www.techshop.in/store/ecycle.php

Ewaste. Foto: www.techshop.in/store/ecycle.php

Selv en så højteknologisk ting som en computer er skabt af naturlige forekomne metaller og råstoffer fra forskellige steder i verden – den elektroniske industri er storforbruger af materialer og producerer tonsvis af elektronisk affald som eksporteres hovedsageligt til den 3. verden (se computer case). Men naturen er ikke bare et forråd eller en ressource vi kan bruge, den er også rig på skønhed og diversitet – den er natur i sin igen ret.  Civilisationenshistorie er ofte blevet fremstillet som en udvikling, hvor mennesket  har kunnet fået en  større og større kontrol over naturen. Men mennesket er selv et stykke natur, selv om mennesket også har udviklet en anden natur. Mennesket kan ikke hæve sig op over naturgrundlaget eller negligere det uden ødelæggende følgevirkninger. Vi bliver nødt til at have respekt og omtanke for naturens og atmosfærens kompleksitet og grænser.


Som det ser ud lige nu, udleder vi alt for meget CO2, hvilket giver vandstandsstigninger, storme, orkaner, forsuring af verdenshavene med deraf følgende ødelæggelse af koralrevene, der er økosystemer med en ekstrem skønhed og en svimlende artsrigdom.

Koralrev, Foto: fra www.koralrev.dk

Koralrev. Foto: fra www.koralrev.dk

Regnskovene udgør et mindre areal på Jorden, men er levested for omkring 15 millioner forskellige dyr og planter. Igennem de sidste 20 år er der foregået en stærkt accelererende skovrydning i mange af regnskovene i troperne. Indonesien har mistet 75% af sine oprindelige regnskovsområder, og i Indien er der blot få og små pletter af regnskov tilbage. Disse ødelæggelser skyldes på den ene side, at både store kommercielle interesser rydder skov til fordel for dyrkning af soja og palmeolie, kvæghold, minedrift, tømmer- og olieudvinding. På den anden side betyder den store fattigdom og befolkningstilvækst, at der er flere og flere, der forsøger at få et landbrug op at stå i den næringsfattige regnskovsjord.

Vi forbruger råstoffer uden at have øje for, at disse ressourcer kan opbruges – det gælder olie og gas, det gælder også metaller, der indgår i den elektroniske industri. Endvidere bruges der tonsvis af sundhedsfarlige stoffer i mange produkter. Et eksempel de såkaldte phthalater i plastickemiske stoffer, som har været anvendt i industrien i mere end 30 år. De bruges bl.a. som blødgørere i plastic, specielt PVC. Phthalater har længe været under mistanke som medansvarlige for den dalende sædkvalitet, der observeres hos mænd i disse år. To undersøgelser fra 2005 påviser, at der er en effekt af phthalater på mænds forringede sædkvalitet, og andre forskere har påvist en sammenhæng mellem phthalatniveauet hos mødre og udviklingen af deres drengebørns kønsorganer. Det er selvfølgelig ikke en bæredygtig udvikling at sætte stoffer i omløb, der kan ødelægge menneskets forplantningsevne – det er ganske enkelt selvdestruktivt. I bæredygtig produktudvikling og designtænkning skaber man produkter, der helst er helt giftfrie – og hvis det ikke kan lade sig gøre, da så giftfrie som overhovedet muligt.

Bæredygtighed handler om at have respekt og omtanke for natur og miljø. I den bæredygtige tankegang tages der udgangspunkt i, at Jordens ressourcer i form af skove, have, jorder og atmosfæren er dyrebare og livsnødvendige. Verden er ikke et uudtømmeligt ressourcerum, som der kan bruges af i ubegrænsede mængder. Både naturens kredsløb og menneskets helbred og sundhed sættes på spil, hvis vi bliver udsat for gifte, hormonforstyrrende eller på andre måder farlige kemikalier og stoffer. Når vi udleder CO2 i alt for store mængder, så betales dette overforbrug med vandstandsstigninger, orkaner, tørke, mangel på ilt eller rent drikkevand og en lang række andre onder af katastrofisk karakter.

Økonomer opfatter som regel den største del af naturressourcerne som ’omsættelige’. Folk, der tænker bæredygtigt, mener derimod, at der findes mange væsentlige ressourcer, som er uerstattelige og livsvigtige, og som vi bliver nødt til at omgå med omhu, indsigt og respekt.

Den miljømæssige dimension indenfor bæredygtigt designtænkning har en række analyseredskaber til rådighed hvor  livscyklus-analysen er en af de mest benyttede: hvordan råstoffer udvindes, hvordan materialer producerer og anvendes, og handler det om affald – om hvordan vi genbruge, recirkulere materialer fra produkter og skabe biologisk nedbrydelige produkter der kan indgå i det naturlige økosystem nedbrydningsprocesser. (Se livcyklusanalyser (LCA) for en uddybende forklaring)

Relaterede sider:
  1. 1970´erne miljø design Design er et begreb, der kendetegner en plan eller en...
  2. Hvorfor er det vigtigt at tænke på klima? Mangel på drikkevand, orkaner, vandstigninger og forstyrrelser af økosystemer. Klimaforandringer...
  3. Den økonomiske dimension “Money makes the world go around” sang bl.a. Liza Minelli,...
  4. Design og Klima Hvad har design egentlig med klima at gøre? For mange...
  5. Social/etisk dimension Når designere og producenter arbejder med bæredygtigt design, tages der hensyn...